St. Sebaldus Church, Nuremberg, Bavaria

St. Sebaldus Church, Nuremberg, Bavaria

Category:Architecture and Structures
Subcategory:Churches
Subcategory Detail:
Keywords:Bavaria, Germany, Nuremberg, church, gothic, gothic church